1205

ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអត្តសញ្ញាណឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍ប្រើស៊ីម

ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអត្តសញ្ញាណឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍ប្រើស៊ីម

ពិនិត្យស្ថានភាពលេខអាយម៉ី ច្រើន

សូមបញ្ចូលលេខអាយម៉ី

របៀបពិនិត្យស្ថានភាពលេខអាយម៉ី

កម្មវិធីទូរសព្ទចល័ត

ពិនិត្យស្ថានភាពលេខអាយម៉ី តាមរយៈកម្មវិធីទូរសព្ទចល័ត IMEI KH

ព័ត៌មានបន្ថែម

សេវាយូ.អេស.អេស.ឌី (USSD)
(ឥត​គិត​ថ្លៃ)

ចុច *1205# ហើយបញ្ជូន

ព័ត៌មានបន្ថែម

សេវាសារខ្លី (SMS)
(ឥតគិតថ្លៃ)

វាយ CHK ក្នុង SMS រួចផ្ញើទៅ 1205

ព័ត៌មានបន្ថែម

កម្មវិធីទូរសព្ទចល័ត

សេវា USSD

សេវាសារខ្លី (SMS)

មកដល់ឆាប់ៗនេះ New